IKC de Woordhof: Samen in ontwikkeling naar een toekomstbestendig IKC | onderwijs en opvang!

Op IKC de Woordhof zijn we volop in ontwikkeling: leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord staat bij ons centraal en hoog op onze agenda voor de komende jaren, waarbij de uitgangspunten van het door ons geformuleerde “WHY” leidend zijn. Om die reden is ook onze website volop in ontwikkeling en zullen we u onder andere via onze website meenemen in al onze ontwikkelingen.

Ons 'WHY'

Toekomstbestendig onderwijs gaat niet alleen over kennis, maar ook over (denk)vaardigheden.
Door persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, het creatieve denken te vergroten en kritisch- nieuwsgierig te zijn, worden kinderen toekomstbestendige burgers in de echte wereld. Deze vaardigheden maken kinderen ook meetbaar beter in taal en rekenen.
Leraren helpen leerlingen leren en ontwikkelen door -in relatie tot leerlingen- meerdere rollen aan te nemen; van expert tot coach tot medespeler.
Onze professionals (leerkrachten, intern begeleiders, conciërge, pedagogisch medewerkers, directeur) brengen kennis over door verschillende rollen te vervullen. We dagen kinderen uit om te leren en zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Dit doen we bijvoorbeeld door (groei)taal te gebruiken, helpende feedback te geven, te reflecteren met leerlingen en samen alternatieve plannen te bedenken.
De toekomstbestendige school is een plek waar het leren en ontwikkelen van leraren én leerlingen centraal staat.
Kinderen leren op onze school om zelfstandig te leren en zich te ontwikkelen. Het werkt motiverend als onze professionals laten zien dat zij ook nog steeds leren. Door onze eigen leermomenten te benoemen, hardop vragen te stellen en te twijfelen, hardop na te denken en verbanden te leggen zijn we een rolmodel voor de kinderen.
Leerlingen leren en ontwikkelen zich (beter) als ze zelf betekenis kunnen verlenen aan leerinhouden.
Door leerinhoud samen met kinderen in een context te plaatsen, waarin ze zelf ook iets kunnen doen met de kennis en vaardigheden die ze nodig hebben, nemen ze eigen initiatief en leren ze meer en beter. Doordat ze het grote plaatje zien en het nuttig vinden voor hun eigen rol in het themagerichte onderwijs neemt de eigen motivatie om te leren en ontwikkelen merkbaar toe.
Leerlingen leren en ontwikkelen zich (beter) als ze een actief aandeel hebben in hun eigen ontwikkeling.
Kinderen leren beter als ze zelf hun leervermogen vergroten dan wanneer zij dit alleen doen omdat ‘de juf of meester’ dit vraagt. Door kinderen bewust te maken van hun eigen leervermogen wakkeren we het vuurtje aan om te leren en verhogen we de motivatie om te leren. Hoe echter en ruimer de betekenisvolle thema’s en inzicht in lineair en persoonlijk leren, hoe intensiever en enthousiaster kinderen aanhaken.
Leerlingen leren en ontwikkelen door te doen; actief spelend en onderzoekend deelnemen.
Elk schooljaar leren en ontwikkelen kinderen zich via vier overkoepelende thema’s die elk 10 tot 12 weken duren. De thema’s sluiten aan bij het niveau en leerjaar van de kinderen voor wat betreft inhoud, taalgebruik, spelbeleving en onderzoekend karakter. Hierbij geldt dat hoe echter het thema is, bijvoorbeeld het maken van een tijdschrift, de organisatie van een show of het runnen van een winkel, hoe meer en beter kinderen leren.
Leren (en ontwikkelen) is een sociaal proces: het gebeurt samen.
Net als in de echte wereld heb je elkaar nodig om verder te komen. Elk individu heeft meer kennis over een bepaald onderwerp dan een ander. Dit is binnen onze school net zo goed van toepassing en geldt voor de kinderen en onze professionals. We zijn ervan overtuigd dat je leert via de ander, via sociale processen met meerwetende teamgenoten waarbij je gebruik maakt van elkaars talenten.
Leerlingen verschillen en ontwikkelen zich volgens een eigen ononderbroken route.
Ieder kind heeft een andere beginsituatie en een unieke manier van denken. Door hier dicht bij aan te sluiten en kinderen spelenderwijs uit te dagen, komen ze steeds verder op hun eigen ontwikkellijn. Kinderen leren in een ononderbroken route, zonder onderbrekingen of hobbels. Hiervoor bedenken we slimme leerlijnen en maken we logische clusters. Ook bieden we ruimte voor verdieping als kinderen zich verder willen ontwikkelen.
Leren is niet fragmentarisch, maar verbonden als in de echte wereld.
In ons ontwerp van de betekenisvolle thema’s is alles met elkaar verbonden. We geven geen losse vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis, maar integreren alle vakken en laten kinderen de onderlinge samenhang ervaren zodat ze hier meer betekenis aan verlenen. Door kinderen eigenaarschap te geven over het eigen leren zijn ze meer gemotiveerd om te leren. Dit eigenaarschap is mogelijk omdat onze leerkrachten samen het onderwijs hebben ontwikkeld en niet gebonden zijn aan een programma of leermethodes. Hierdoor kunnen zij ruimte bieden aan vragen, interesses en nieuwe invalshoeken door kinderen.
Leerlingen leren en ontwikkelen zich (beter) als ouders zich verbonden voelen met de school.
Leren gebeurt op alle plekken. Door ouders en verzorgers te betrekken bij het onderwijs ontstaat meer ruimte voor leren en ontwikkelen door kinderen. Niet alleen op school, maar ook thuis. Ouders zijn verbonden aan school via medezeggenschap, ouderpanels, gastlessen en hulp bij evenementen. Wij zien ouders en verzorgers als waardevolle ambassadeurs van onze school.

Ons team