Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap in het onderwijs

Iedere ouder heeft volgens de wet recht op medezeggenschap. Via de medezeggenschapsraad kan er invloed worden uitgeoefend op het schoolgebeuren.

Deze MR bestaat uit twee geledingen:

* vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding).
* vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel (de personeelsgeleding).

De bevoegdheden van de MR zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

De vergaderingen zijn openbaar en worden in school gehouden. De agenda wordt van tevoren bekend gemaakt via de website. Ook kunt u daar de vastgestelde notulen lezen. Iedere ouder waarvan een kind bij ons op school staat ingeschreven kan zich kandidaat stellen voor de MR.

Op onze site plaatsen wij de agenda en notulen van de vergaderingen. Deze stukken en andere bijlage zijn in te zien via de knop bovenaan deze pagina.

Bestanden Medezeggenschapsraad